Badania magnetyczno-proszkowe - Śląsk

Korzystając z metod NDT przy analizie oraz kontroli parametrów jakościowych powierzchni produktów, warto sięgnąć po jedne z najbardziej czułych, wydajnych i wiarygodnych rozwiązań.

Do tej grupy należą badania magnetyczno-proszkowe. Technika ta wykorzystuje zjawisko rozproszenia lub zmiany przenikalności magnetycznej w miejscach występowania wad. Odmiennie niż w przypadku metody penetracyjnej, ta technika pozwala wykryć ubytki wypełnione produktami korozji, żużlami oraz innymi pozostałościami produkcyjnymi – bez konieczności usuwania powłoki lakierniczej do 50mm. Umożliwia zlokalizowanie szczególnie niebezpiecznych nieciągłości, w szczególności takich jak:

  • pęknięcia: spawalnicze, zmęczeniowe, kuźnicze, szlifierskie oraz hartownicze,
  • przyklejenia,
  • zawalcowania,
  • naderwania,
  • zakucia,
  • wtrącenia niemetaliczne (pęcherze).

Najwyższy poziom wykrywalności możliwy jest do osiągnięcia w momencie, kiedy kierunek ułożenia wady będzie prostopadły do kierunku działania pola magnetycznego. Warto zwrócić uwagę na fakt, że do źródeł strumienia oddziałującego zaliczają się jarzma oraz generatory prądu. Te pierwsze wykorzystuje się przy drobnych i trudnodostępnych obiektach, a te drugie we wszystkich pozostałych przypadkach.

Zasady działania

Procedura przeprowadzenia kontroli rozpoczyna się od właściwego przygotowania powierzchni. Badany obszar powinien być wolny od zgorzeliny, oleju, tłuszczu, odprysków spawalniczych, śladów od obróbki mechanicznej, a także brudu i farby. W trakcie analizy, na tak przygotowaną powierzchnię, zostaje naniesiony drobnoziarnisty proszek o odpowiednich właściwościach. W sytuacji, w której obiekt nie ma wad, linie pola oddziałującego będą układały się bez zmiany kierunku. Jeśli natomiast to nieciągłości występują w przedmiocie – linie będą się odchylać w miejscu wady. Poddane tej technice mogą być wyłącznie obiekty wykonane z materiałów ferromagnetycznych.

Do głównych zalet tego typu badań należą:

  • duża skuteczność wykrywania wad i ubytków,
  • szybkość procesu,
  • mniejsza wrażliwość na zabrudzenia analizowanej powierzchni.

Normy badań

1.    PN-EN 1330-10 Badania nieniszczące – Terminologia – Część 7: Terminy stosowane w badaniach wizualnych
2.    PN-EN 1330-7 Badania nieniszczące – Terminologia – Część 7: Terminy stosowane w badaniach magnetyczno-proszkowych
3.    PN-EN ISO 9934-1 Badania nieniszczące – Badania magnetyczno - proszkowe. Część 1: Zasady ogólne
4.    PN-EN ISO 9934-2 Badania nieniszczące – Badania magnetyczno – proszkowe. Część 2: Środki wykrywające
5.    PN-EN ISO 9934-3 Badania nieniszczące – Badania magnetyczno – proszkowe. Część 3: Aparatura
6.    PN-EN ISO 3059 Badania nieniszczące. Badania penetracyjne i magnetyczno – proszkowe Warunki obserwacji
7.    PN-EN 30042 Złącza spawane łukowo z aluminium i jego spawanych stopów – wytyczne dla określenia poziomów jakości według niezgodności spawalniczych
8.    PN-EN ISO 5817 Złącza spawane łukowo – Wytyczne określenia poziomów jakości według niezgodności spawalniczych
9.    PN-EN ISO 6520-1 Spawanie i procesy pokrewne – Klasyfikacja geometrycznych niezgodności spawalniczych w metalach. Część 1: Spawanie
10.    PN-EN 1289 Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania penetracyjne złączy spawanych – Poziomy akceptacji
11.    PN-EN 1290 Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania magnetyczno – proszkowe złączy spawanych
12.    PN-EN 1291 Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania magnetyczno – proszkowe złączy spawanych – poziomy akceptacji
13.    PN-EN 1369 Odlewnictwo – Badania magnetyczno – proszkowe
14.    PN-EN 10228-1 Badania nieniszczące odkuwek stalowych – Badania magnetyczno – proszkowe
15.    PN-EN 10246-12 Badania nieniszczące rur stalowych. Część 12: Badania magnetyczno – proszkowe ferromagnetycznych rur stalowych bez szwu i spawanych w celu wykrycia nieciągłości powierzchniowych
16.    PN-EN 10246-18 Badania nieniszczące rur stalowych. Część 12: Badania magnetyczno – proszkowe ferromagnetycznych rur stalowych bez szwu i spawanych w celu wykrycia rozwarstwień

Dane teleadresowe

Komplex 90
Badanie Materiałów Sp. z o.o.

ul. Pszczyńska 167
43-175 Wyry

tel: 507 106 629
tel. 502 675 978
email : k.komplex90@onet.eu

Świadectwo uznania nr LB-109/09

Laboratorium badawcze uznane przez Urząd Dozoru Technicznego.

PN-EN ISO 17025

Firma Komplex 90 posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania pomiarów i działa zgodnie z normą PN-EN ISO 17025.