Badania radiograficzne - Śląsk

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych i szeroko stosowanych metod nieniszczących są badania radiograficzne, będące jedną z najbardziej wiarygodnych i precyzyjnych technik. Wykorzystuje ona z reguły promieniowanie X (Roentgena) bądź promienie g (gamma). Konieczne do przeprowadzenia prawidłowo czynności kontrolnych jest wyeliminowanie wad powierzchniowych w takim stopniu, aby ich obraz na radiogramie nie mógł zostać pomylony z obrazem ewentualnych wad właściwych. Procedura opiera się na wykonaniu zdjęcia poprzez wywołanie błony światłoczułej z badanym elementem. Najkorzystniej jest wykonać ten rodzaj analizy po ostatniej fazie wytwarzania.

Zastosowanie

  • medycyna, np. przy prześwietlaniu złamanych kości, organów wewnętrznych jak np. płuca czy żołądek,
  • przemysł elektroniczny, np. do uzyskiwania powiększeń elementów,
  • przemysł lotniczy i maszynowy, np. do wykrywania niezgodności produkcyjnych i eksploatacyjnych jak pęknięcia, pustki, wtrącenia obcego metalu lub niemetalu oraz wady powierzchniowe jak niezgodności kształtu lub wymiarów,
  • odlewnictwo, spawalnictwo i obróbka plastyczna w różnych sektorach: stoczniowym, petrochemicznym, chemicznym, samochodowym, a nawet kosmicznym.

Główne zalety:

  • dobra wykrywalność niezgodności wewnętrznych,
  • prosta interpretacja wyników badań (przez doświadczony personel),
  • uzyskaniu radiogramu który może być wielokrotnie analizowany.

Zależnie od zastosowanych źródeł promieniowania, możliwe jest prześwietlenie obiektów o grubościach od 1 do kilkuset milimetrów, wykonanych z betonu czy stali. Zachęcamy Państwa gorąco do skorzystania z naszych usług.

1.    PN-EN 1330-3 Badania nieniszczące – Terminologia Arkusz 3: Terminy stosowane w radiograficznych badaniach przemysłowych
2.    PN-EN 462-1 Badania nieniszczące – Jakość obrazu radiogramów – Wskaźniki jakości obrazu ( typu pręcikowego ). Liczbowe wyznaczanie jakości obrazu
3.    PN-EN 462-2 Badania nieniszczące – Jakość obrazu radiogramów – Wskaźniki jakości obrazu ( typu schodkowo-otworkowego ). Liczbowe wyznaczanie jakości obrazu
4.    PN-EN 462-3 Badania nieniszczące – Jakość obrazu radiogramów – Część 3: Klasy jakości obrazu dla stopów żelaza
5.    PN-EN 462-4 Badania nieniszczące – Jakość obrazu radiogramów – Część 4: Doświadczalne wyznaczanie liczbowej jakości obrazu i tablice jakości obrazu
6.    PN-EN 462-5 nieniszczące – Jakość obrazu radiogramów – Część 5: Wskaźniki jakości obrazu ( typu podwójny pręcik ). Wyznaczanie nieostrości obrazu
7.    PN-EN 584-1 Badania nieniszczące – Błona radiograficzna – Klasyfikacja systemów błon dla radiografii przemysłowej
8.    PN-EN 584-2 Badania nieniszczące – Błona radiograficzna – Kontrola obróbki błony za pomocą wartości odniesienia
9.    PN-EN 25580 Badania nieniszczące – Radiograficzne negatoskopy przemysłowe – Wymagania minimalne
10.    PN-EN 1435 Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania radiograficzne złączy spawanych
11.    PN-EN 12517 Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania radiograficzne złączy spawanych – Poziomy akceptacji
12.    PN-EN 10246-10 Badania nieniszczące rur stalowych – Część 10: Badania radiograficzne spoin rur stalowych spawanych automatycznie łukowo celem wykrycia nieciągłości
13.    PN-EN 12543-1 Badania nieniszczące – Charakterystyki ogniskowych w przemysłowych układach lamp rentgenowskich stosowanych w badaniach nieniszczących – Część 1: Metoda przeszukiwania
14.    PN-EN 12543-2 Badania nieniszczące – Charakterystyki ogniskowych w przemysłowych układach lamp rentgenowskich stosowanych w badaniach nieniszczących – Część 2: Metoda radiograficznej kamery otworkowej
15.    PN-EN 12543-3 Badania nieniszczące – Charakterystyki ogniskowych w przemysłowych układach lamp rentgenowskich stosowanych w badaniach nieniszczących – Część 3: Metoda radiograficzne kamery szczelinowej
16.    PN-EN 12543-4 Badania nieniszczące – Charakterystyki ogniskowych w przemysłowych układach lamp rentgenowskich stosowanych w badaniach nieniszczących – Część 4: Metoda krawędziowa
17.    PN-EN 12543-5 Badania nieniszczące – Charakterystyki ogniskowych w przemysłowych układach lamp rentgenowskich stosowanych w badaniach nieniszczących – Część 5: Pomiary efektywnej wielkości ogniskowej mini i makro lamp promieniowania rentgenowskiego
18.    PN-EN 12544-1 Badania nieniszczące – Pomiar i określenie napięcia lamp rentgenowskich – Część 1: Metoda dzielnika napięcia
19.    PN-EN 12544-2 Badania nieniszczące – Pomiar i określenie napięcia lamp rentgenowskich – Część 2: Metoda filtra
20.    PN-EN 12544-3 Badania nieniszczące – Pomiar i określenie napięcia lamp rentgenowskich – Część 3: Metoda spektrometryczna
21.    PN-EN 12679 Badania nieniszczące – Określanie wielkości przemysłowych źródeł radiograficznych – metoda radiograficzna
22.    PN-EN 444 Badania nieniszczące – Ogólne zasady radiograficznych badań materiałów metalowych za pomocą promieniowania X i gamma
23.    ISO 4993 Projekt Odlewy ze staliwa. Badania radiograficzne
24.    PN-ISO 9915 Odlewy ze stopów aluminium. Badania radiograficzne
25.    PN-EN 12681 Odlewnictwo. Badania radiograficzne
26.    PN-EN 13100-2 Badania nieniszczące połączeń spawanych i zgrzewanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych. Część 2: Badania radiograficzne promieniami X
27.    PN-EN ISO 6520 Spawanie i procesy pokrewne – Klasyfikacja geometrycznych niezgodności spawalniczych w metalach – Część 1: Spawanie
28.    PN-EN ISO 5817 Spawanie – Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów ( z wyjątkiem spawanych wiązką ) – Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych
29.    PN-EN 12062 Spawalnictwo – Badania nieniszczące złączy spawanych – Zasady ogólne dotyczące metali
30.    ISO 17635 Badanie nieniszczące spoin – Ogólne zasady syntezy spoin w metalach
31.    PN-EN 13445-5 Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe _ Część 5: Kontrola i badania

Dane teleadresowe

Komplex 90
Badanie Materiałów Sp. z o.o.

ul. Pszczyńska 167
43-175 Wyry

tel: 507 106 629
tel. 502 675 978
email : k.komplex90@onet.eu

Świadectwo uznania nr LB-109/09

Laboratorium badawcze uznane przez Urząd Dozoru Technicznego.

PN-EN ISO 17025

Firma Komplex 90 posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania pomiarów i działa zgodnie z normą PN-EN ISO 17025.